itSMF > itSMF Slovensko > Orgány združenia

Orgány združenia

Predsedníctvo itSMF Slovensko

Ivo Kovacic


Tomáš Hettych

Predseda


 

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Automatizované systémy riadenia. Je vedúcim oddelenia IT a Security Officerom slovenskej pobočky nadnárodnej farmaceutickej skupiny Sanofi (Zentiva) od roku 2000. Svoju profesionálnu kariéru začal ako Projektový manažér a neskôr IT riaditeľ v personálnej agentúre.
Jeho špecializáciou je riadenie IT služieb, informačná a fyzická bezpečnosť, fúzie, optimalizácia nákladov, riadenie zmien a IT nákup. Riadi lokálne aj medzinárodné IT a ITSM projekty, implementácie ERP a BI riešení.
Je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov, vrátane : ITIL v3 Expert, M_o_R Practitioner, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ISO/IEC 20000 Auditor, Prince2 Je zakladajúcim členom slovenskej pobočky itSMF. Vedie pracovnú skupinu WG01 a je spolutvorcom prekladu slovníka ITIL v3 do slovenského jazyka.

 

Ivo KovacicIvo Kovačič
 
Podpredseda


 

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v odbore Mikroelektronika. Neskôr ukončil štúdium MBA na "The University of Warwick". V súčasnosti pracuje na Slovensku pre spoločnosť Atos IT Services & Solutions na pozícii Head of Technology in Business and Platform Solutions. V minulosti pracoval v nadnárodných spoločnostiach SAP a IBM na Slovensku v v zahraničí. Profesionálne sa venuje poradenstvu v oblasti IT a podnikového manažmentu a riadeniu projektov najmä v oblasti IT. Je držiteľom certifikátu PRINCE2 Practitioner. V itSMF Slovensko pôsobí od založenia združenia a v minulosti pôsobil ako predseda Správnej rady itSMF Slovensko.


Členovia

Tatiana HederováTatiana Hederová
 

Her professional career started in 1998 when she joined Orange group for the first time and stayed there for three years as an EDMS Coordinator for Orange Slovakia where she was responsible for the implementation of the EDMS corporate project. After a successful period with Orange her next steps took her across a broad specter of positions in First Data Corporation and later in Oracle. When on a crossroad in 2012 she decided to leave her position as Regional Operations Manager and once again joined Orange group. This time as a Program Improvement Manager in Orange Business Services; running the execution of the Delivery Improvement Program across the European region. During the year 2016 she successfully launched a Delivery Quality Management concept partnering with US region and is now Head of regional PMOs who are working not only with improvements. >Even though the work responsibilities she faces are sometimes demanding, Tatiana is also active contributor in organizing of our ITSM Conference in Bratislava; for the third year already.

Miroslav HavelkaMiroslav Havelka
 

Vyštudoval EF (FEI) STU v Bratislave v odbore Automatizované systémy riadenia. V roku 1993 spoluzakladá spoločnosť OMNICOM, ktorú do dnešných dní riadi na úrovni CEO. Je zakladajúcim členom itSMF Slovensko. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti dizajnu sieťových riešení LAN/WAN, od roku 2005 v rámci spoločnosti OMNICOM aktívne propaguje na trhu prístup k riadeniu IT služieb podľa ITIL, pripomienkoval slovenskú verziu normy STN ISO/IEC 20000. Je držiteľom certifikátu ITIL v3 Foundation, Cloud Computing Foundation a ITIL v3 Service Strategy.

Miroslav HavelkaLinda Lichnerová
 

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Neskôr ukončila štúdium PhD, v odbore Ekonomika a manažment podniku. V súčasnosti pôsobí ako konzultant a interný audítor špecializujúci sa v oblasti IT Service Management, ITIL® a informačnej bezpečnosti z pohľadu zvyšovania efektívnosti, optimalizácie procesov, neustáleho zlepšovania a súladu s normami.

 

 

Správna rada itSMF Slovensko

 

Miroslav Hlohovsky

Miroslav Hlohovsky       
Predseda 


Vyštudoval odbor informačné a zabezpečovacie systémy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. Svoje odborné skúsenosti získal prácou pre nadnárodné, finančné a štátne organizácie. Je partnerom, konzultantom a školiteľom v konzultačnej a vzdelávacej organizácii, ktorá sa špecializuje na IT & Business poradenstvo a  vzdelávanie. Je držiteľom certifikácie ITIIL v3 Expert, PRINCE2 Foundation, Business information management Foundation a úspešne realizoval množstvo ITSM projektov.

 

 

Členovia:

broska

Michal Bróska  Vyštudoval v roku 2002 univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 2006 Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Počas štúdia pracoval v IT Service Desku, neskôr riadil projekty v oblasti outsourcingu služieb. Praktické skúsenosti z riadenia prevádzky a podpory IT služieb využíva od roku 2006 pre poradenskú činnosť. V roku 2007 bol spoluautorom štúdie „IT: Kostenstelle oder Businessmotor“, ktorá skúmala vzťah business organizácie a IT organizácie vo veľkých nemeckých spoločnostiach. Je držiteľom certifikácie ITIIL v3 Expert a aktívnym členom itSMF Slovensko, v ktorom sa spolupodieľal na preklade slovníka ITIL v3 do slovenčiny. Od roku 2009 pracuje na Slovensku v spoločnosti PosAm, v ktorej zodpovedá za segment prevádzkových služieb a outsourcingu. Pravidelne publikuje články v odborných časopisoch na témy z tejto oblasti.

 

Miroslav Köteles

Miroslav Köteles Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Informatika. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia ako Solution Architect pre oblasť ITSM. V minulosti pracoval v spoločnosti Datanet (dnes Materna A.G.) ako konzultant pre nástroje BMC Remedy a EAI.
Jeho špecializáciou je nasadzovanie riešení pre riadenie IT služieb, od návrhu procesov a ich transformácie do praxe spolu s nástrojmi na ich automatizáciu a podporu.
Certifikáty: ITIL Expert, ISO/IEC 20000 Internal Auditor, viaceré certifikácie pre ITSM nástroje

 

Miroslav Köteles

Igor Dimitrovič Absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. V súčasnosti pracuje v Slovenskej sporiteľni, a. s. ako Quality assurance manažér na odbore IT vývoja. Je držiteľom certifikácie COBIT 5 Foundation, ITIL v3 Foundation, Introduction to CMMI for Development v1.3 a Certified Scrum Product Owner. Jeho špecializáciou sú procesný manažment a optimalizácia procesov s dôrazom na redukciu komplexnosti.

 


Miroslav Petrek 


Peter Borák 

 

Administratíva a organizácia združenia

ingrid

Ingrid Smetanová Absolventka I.stupňa vysokoškolského štúdia na FiF UK v Bratislave. Pre občianske združenie itSMF Slovensko vykonáva od roku 2008 organizačné, fakturačné a administratívne činnosti. Organizačne zabezpečuje prípravu workshopov a konferencií združenia, organizuje zasadnutia Predsedníctva a Správnej rady. Spravuje databázu členov, vedie a spracováva poštovú a ekonomickú agendu, vypracováva finančné správy pre orgány združenia.