itSMF Slovensko a Asociácia kybernetickej bezpečnosti (AKB) uzavreli memorandum o vzájomnej spolupráci

itSMF Slovensko a Asociácia kybernetickej bezpečnosti (AKB) memorandom vyhlasujú, že sa vzájomne stotožňujú so svojimi zámermi, poslaním a cieľmi a majú záujem o spoluprácu a realizáciu spoločných cieľov v nasledovných oblastiach:

  • otvárať a zastrešovať odborné diskusie, prezentovať najvhodnejšie prístupy ku vzdelávaniu v oblasti zlepšovania riadenia, výkonnosti a kvality IT služieb, a v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany informácií, zbierať a publikovať najlepšie skúsenosti svojich členov
  • poskytovať priestor pre členov za účelom výmeny a zdieľania odborných názorov
  • propagovať najlepšie overené skúsenosti a dobrú prax v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a riadenia IT služieb,
  • pôsobiť v vzdelávaní, zvyšovaní povedomia a zvyšovaní úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti riadenia IT služieb a kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany informácií
  • pôsobiť ako odborná autorita v oblasti vzdelávania v informačnej a kybernetickej bezpečnosti a v oblasti riadenia IT služieb