Valné zhromaždenie itSMF Slovensko 2023

Riadne Valné zhromaždenie itSMF Slovensko (VZ) sa uskutoční dňa 18.4. 2023 (17:30 – 19:30) v priestoroch EY Slovakia, Žižkova 9, Bratislava, 811 02 Slovenská republika.

Valné zhromaždenie sa uskutoční v zmysle stanov itSMF Slovensko s nasledujúcim programom:

 • Prezentácia (registrácia) účastníkov (17:30 – 17:45)
 • Otvorenie Valného zhromaždenia
  • správa o účasti a uznášaniaschopnosti
 • Voľba pracovných komisií
  • volebná komisia
  • overovatelia zápisnice
 • Správa o činnosti itSMF Slovensko od posledného VZ
  • správa Predsedníctva itSMF Slovensko
  • správa o hospodárení itSMF Slovensko
  • správa Správnej rady itSMF Slovensko
  • diskusia ku predneseným správam
 • Prerokovanie návrhov predložených na VZ
  • návrhy doručené prípravnému výboru
  • kandidáti do Predsedníctva itSMF Slovensko
  • kandidáti do Správnej rady itSMF Slovensko
 • Voľba orgánov itSMF Slovensko
  • voľba Predsedníctva itSMF Slovensko
  • voľba Správnej rady itSMF Slovensko
 • Diskusia, schválenie uznesení, ukončenie a záver

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia itSMF Slovensko evidovaní ku dňu konania Valného zhromaždenia ako individuálni (fyzické osoby), firemní (právnické osoby) a sponzori. Pri členstve právnickej osoby sa evidujú zástupcovia člena združenia, t.j. fyzické osoby, ktoré vystupujú v rámci združenia v mene tohto člena. Títo evidovaní zástupcovia sú pozvaní na Valné zhromaždenie.

Pozvánka na Valné zhromaždenie bude členom združenia zaslaná spolu s inštrukciami e-mailom.