itSMF Slovensko a Komora projektových manažérov (KPM) uzavreli memorandum o vzájomnej spolupráci

itSMF Slovensko a Komora projektových manažérov (KPM) memorandom vyhlasujú, že sa vzájomne stotožňujú so svojimi zámermi, poslaním a cieľmi a majú záujem o spoluprácu a realizáciu spoločných cieľov v nasledovných oblastiach:

  • otvárať a zastrešovať odborné diskusie, prezentovať najvhodnejšie prístupy ku vzdelávaniu v oblasti zlepšovania riadenia, výkonnosti a kvality IT služieb, a v oblasti projektového manažmentu, riadenia projektov, riadenia teamov, zvyšovanie efektivity dodávky projektov, zbierať a publikovať najlepšie skúsenosti svojich členov
  • poskytovať priestor pre členov za účelom výmeny a zdieľania odborných názorov
  • propagovať najlepšie overené skúsenosti a dobrú prax v oblasti riadenia IT služieb a projektového manažmentu
  • pôsobiť v vzdelávaní, zvyšovaní povedomia a zvyšovaní úrovne v oblasti riadenia IT služieb a riadenia projektov, teamov, očakávaní, riadenia zmenových požiadaviek, rizík, kvality
  • pôsobiť ako odborná autorita v oblasti vzdelávania riadenia IT služieb a projektového manažmentu