Klubové večery na najbližšie obdobie > IT Service Management > ITIL® > ITIL® v2

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

ITIL® v2

ITIL v2 knižnica obsahuje 8 zväzkov
Nasledujúca schéma jednak ukazuje vzájomné vzťahy publikácií ITIL a jednak znázorňuje vzťah jednotlivých publikácií k obchodným procesom na jednej strane a ICT infraštruktúre na strane druhej:

pict_06a 

Stručný obsah (anotácia) jednotlivých častí knižnice:


06_kniha_01 spacer 06_kniha_02

Service Support a Service Delivery
Dve základné a najznámejšie publikácie z knižnice ITIL. Tieto dve knihy tvoria rámec IT Service Managementu, tzn. sú to knihy o riadení, dodávaní a podpore IT služieb.
Obsahujú popis 10 základných procesov ITSM a funkcie Service Desku.

06_kniha_03

ICT Infrastructure Management
Kniha zahrňuje všetky aspekty riadenia ICT infraštruktúry od identifikácie obchodných požiadaviek cez ponukové riadenie až po testovanie, inštaláciu, nasadenie a následnu pravidelnú údržbu a podporu ICT komponentov a IT služieb. Kniha popisuje hlavné procesy týkajúce sa riadenia všetkých oblastí súvisiacich s technológiami, čo zahrňuje:

  • Design & Planning (D&P) = proces týkajúci sa plánovania a vytvárania ICT riešení v súlade s obchodnými potrebami
  • Deployment = proces implementácie vytvoreného ICT riešenia do produkčného prostredia; tento proces úzko súvisí s Change Managementem a Release Managementem, ktoré sú opísane v knihe Service Support
  • Operations = proces pravidelnej každodennej údržby komponentov ICT infraštruktúry
  • Technical Support = proces poskytovania expertnej podpory ostatným procesom (hlavne Operations a procesom ITSM) v otázkach týkajúcich sa komponentov ICT infraštruktúry
06_kniha_04

Application Management
Kniha zahrňuje procesy celého životného cyklu aplikačného softwaru od prvotnej štúdie možností prevedenia, cez vývoj, testovanie, vytváranie aplikačnej dokumentácie a školenia uživateľov, implementácií do produkčného prostredia, prevádzka aplikácie, zmenové riadenie behom prevádzky aplikácie až po stiahnuie aplikácie z používania. Obsahuje pôvodné tituly Software Lifecycle Support and Testing + Testing of IT Services, a naviac rozširuje túto problematiku o oblasť zmenových riadení aplikačného softwaru (dôraz je daný na jasnú definíciu obchodných požiadaviek kladených na aplikačný software)

06_kniha_05

The Business Perspective
Kniha je určená hlavne vedúcim pracovníkom obchodných a prevádzkových úsekov podniku. Sú tu predstavené základné prvky a princípy riadenia ICT infraštruktúry, IT Service Managementu a Application Managementu, ktoré sú nutné pre podporu obchodných procesov.
Ďalej obsahuje pôvodnú ITIL publikáciu Quality Management for IT Services, vrátane popisu mapovania procesov ITSM na jednotlivé ustanovenia noriem skupiny ISO 9000.
Kniha má za cieľ pomôcť obchodným manažérom lepšie porozumieť prínosom "best practice" pre IT Service Management a získať schopnosť lepšie riadiť vzájomné vzťahy s poskytovateľom IT služieb.

06_kniha_06

Planning to Implement Serveice Management
Táto kniha popisuje aktivity, úlohy a problémy súvisiace s plánovaním, implementáciou a zlepšovaním procesov IT Service Managementu v podnikovom prostredí. Je určená hlavne členom implementačných tímov.

06_kniha_07

Security Management
Obsahom knihy je:

  • popis organizácie a riadenia bezpečnosti ICT infraštruktúry z pohľadu IT manažéra;
  • popis procesu plánovania a riadenia definovanej úrovne bezpečnosti informácií a IT služieb vrátane všetkých aspektov súvisiacich s reakciou na bezpečnostné incidenty.
06_kniha_08

Software Asset Management
Kniha obsahuje popis procesov riadenia, kontroly a ochrany softwarového majetku vo všetkých štádiách jeho životného cyklu.

 

Zdroj: www.itil.sk