Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Orgány združenia

Orgány združenia

Predsedníctvo itSMF Slovensko

dimitrovic
Igor Dimitrovič 
 Predseda

 

 

 

Absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. V súčasnosti pracuje v Slovenskej sporiteľni, a. s. ako ITSM Specialist Expert na odbore  IT vývoja. Je držiteľom certifikácie COBIT 5 Foundation, ITIL v3 Foundation, Introduction to CMMI for Development v1.3, Certified Scrum Product Owner a DevOps Foundation v2. Jeho špecializáciou sú procesný manažment, optimalizácia procesov s dôrazom na redukciu komplexnosti a nastavenie governance.

 

Tatiana HederováTatiana Hederová
 
  Podpredseda


 

Her professional career started in 1998 when she joined Orange group for the first time and stayed there for three years as an EDMS Coordinator for Orange Slovakia where she was responsible for the implementation of the EDMS corporate project. After a successful period with Orange her next steps took her across a broad specter of positions in First Data Corporation and later in Oracle. When on a crossroad in 2012 she decided to leave her position as Regional Operations Manager and once again joined Orange group. This time as a Program Improvement Manager in Orange Business Services; running the execution of the Delivery Improvement Program across the European region. During the year 2016 she successfully launched a Delivery Quality Management concept partnering with US region and is now Head of regional PMOs who are working not only with improvements. >Even though the work responsibilities she faces are sometimes demanding, Tatiana is also active contributor in organizing of our ITSM Conference in Bratislava; for the third year already.Členovia

Ivo KovacicIvo Kovačič
  
 


 

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v odbore Mikroelektronika. Neskôr ukončil štúdium MBA na "The University of Warwick". V súčasnosti pracuje na Slovensku pre spoločnosť Atos IT Services & Solutions na pozícii Head of Technology in Business and Platform Solutions. V minulosti pracoval v nadnárodných spoločnostiach SAP a IBM na Slovensku v v zahraničí. Profesionálne sa venuje poradenstvu v oblasti IT a podnikového manažmentu a riadeniu projektov najmä v oblasti IT. Je držiteľom certifikátu PRINCE2 Practitioner. V itSMF Slovensko pôsobí od založenia združenia a v minulosti pôsobil ako predseda Správnej rady itSMF Slovensko. lichnerova

 

Linda Lichnerová
 

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Neskôr ukončila štúdium PhD, v odbore Ekonomika a manažment podniku. V súčasnosti pôsobí ako konzultant a interný audítor špecializujúci sa v oblasti IT Service Management, ITIL® a informačnej bezpečnosti z pohľadu zvyšovania efektívnosti, optimalizácie procesov, neustáleho zlepšovania a súladu s normami.

 

 

Správna rada itSMF Slovensko

Ivo Kovacic


Tomáš Hettych
 
  Predseda 


 

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Automatizované systémy riadenia. Je vedúcim oddelenia IT a Security Officerom slovenskej pobočky nadnárodnej farmaceutickej skupiny Sanofi (Zentiva) od roku 2000. Svoju profesionálnu kariéru začal ako Projektový manažér a neskôr IT riaditeľ v personálnej agentúre. 
Jeho špecializáciou je riadenie IT služieb, informačná a fyzická bezpečnosť, fúzie, optimalizácia nákladov, riadenie zmien a IT nákup. Riadi lokálne aj medzinárodné IT a ITSM projekty, implementácie ERP a BI riešení. 

Je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov, vrátane : ITIL v3 Expert, M_o_R Practitioner, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ISO/IEC 20000 Auditor, Prince2 Je zakladajúcim členom slovenskej pobočky itSMF. Vedie pracovnú skupinu WG01 a je spolutvorcom prekladu slovníka ITIL v3 do slovenského jazyka. 

 

 

Členovia:

 

m_lacko

 

  Martin Lacko 

 

 

  

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Informačné technológie. Po štúdiu sa venoval primárne softvérovému inžinierstvu na všetkých vrstvách a architektonickému návrhu enterprise systémov. V IT firmách skupiny Erste Bank sa postupne venoval rozvoju a nastavovaniu tímov, metodike práce v oblasti IT. V rámci transformácie IT v Slovenskej sporiteľni podporoval nastavenie procesov Demand manažmentu, Manažmentu zmien, Requirement engineeringu a riadenie zdrojov v IT a ich rozhrania na okolité organizačné jednotky a dodávateľov. Riadi a podporuje nastavovanie bankových akčných plánov za oblasť IT. V súčasnosti pracuje na zmenách v oblasti Release manažmentu a Deployment manažmentu.

Je držiteľom certifikácie ITIL Foundation, CMMI for Development, CMMI for Services, Ashridge Business School Management effectiveness, Certified Scrum Product owner, Management 3.0, Requirment engineering proffesional.

  

v_horniakova Veronika Horniaková

  

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave Fakulty hospodárskej informatiky (Ing.), následne pokračovala v štúdiu na vysokej škole Technikum Viedeň (MSc.). Svoju prax zahájila ako biznis analytička v najväčšej banke na Slovensku. Počas pôsobenia v bankovom sektore participovala aj pri tvorbe metodiky pre analytikov a ich vzdelávaní. V súčasnosti pôsobí ako konzultantka v oblasti riadenia rizík a rôznych prác v oblasti IT projektov (projektová príprava, riadenie projektov, projektový dohľad, biznis analýzy, testovanie).

V roku 2018 ukončila štúdium PhD. a svoje získané skúsenosti sa snaží odovzdávať aj študentom Ekonomickej univerzity, kde pôsobí na poste odbornej asistentky. Jej pedagogické zameranie je na oblasť projektového riadenia, riadenia IT služieb a enterprise architektúru. 

 

m_broskaMartin Bróska  

 

Absolvent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v odbore strategický manažment. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti PosAm spol. s r. o. ako vedúci presales oddelenia. V minulosti pôsobil u súčasného zamestnávateľa ako produktový manažér pre prevádzkové služby a konzultant. V rámci svojej náplne zabezpečuje podporu predaja prevádzkových služieb pre obchod, zúčastňuje sa na dizajne aj tranzícii nových služieb pre zákazníkov v roli konzultanta alebo projektového manažéra.

Je držiteľov viacerých certifikátov ITIL®v3 Intermediate.


holbikPavol Holbík

Pavol je konzultant a lektor v spoločnosti Omnicom, kde sa venuje návrhu, implementácii a optimalizácii IT praktík ako ITIL, Cobit, Agile, DevOps, Lean Manažment a štandard ISO 20000. Pracoval s mnohých IT prostrediach od finančného sektoru cez tlekomunikačné spoločnosti, veľké nadnárodné korporácie ale aj výrobný sektor. 

 

Miroslav Petrek 


Peter Borák 

 

Administratíva a organizácia združenia

ingrid

Ingrid Smetanová Absolventka I.stupňa vysokoškolského štúdia na FiF UK v Bratislave. Pre občianske združenie itSMF Slovensko vykonáva od roku 2008 organizačné, fakturačné a administratívne činnosti. Organizačne zabezpečuje prípravu workshopov a konferencií združenia, organizuje zasadnutia Predsedníctva a Správnej rady. Spravuje databázu členov, vedie a spracováva poštovú a ekonomickú agendu, vypracováva finančné správy pre orgány združenia.