itSMF > itSMF Slovensko > Pracovné skupiny (WG) > WG08

WG08

Informácie a aktuality 

Zameranie a ciele

Finálna správa prevádzky IT štátnej správy

Zhodnotenie (assessment) riadenia prevádzky IT na ústredných orgánoch štátnej správy má za cieľ zmapovať aktuálny stav riadenia IT prevádzky a navrhnúť odporúčania na zlepšenie. Posúdenie aktuálneho stavu je porovnávané (benchmarking) voči medzinárodným odporúčaniam a metodikám ITIL® a COBIT®. Hlavne ITIL® vychádza práve zo štátnej správy (UK, HM Government), a preto môže slúžiť ako dobrý základ pre benchmarking štátnej správy v Slovenskej republike.
Celý článok…

Prvé výsledky z Benchmarkingu prevádzky IT v štátnej správe

IT manažéri riadia IT projekty a prevádzku za stovky miliónov €, ale len 12% z nich má vzdelanie v oblasti riadenia IT.

Na IT systémy vynakladá štátna správa stovky miliónov €, ale za posledné 3 roky len 6% zamestnancov v IT absolvovalo vzdelávanie v oblasti riadenia IT.

Podmienka pre riadiacu funkciu v štátnej správe je VŠ II. stupňa, napriek tomu len 12% IT manažérov má VŠ so zameraním na IT alebo manažment.

Len 8% organizácií uviedlo, že vie plne preukázať, aké IT služby organizácia financuje.

Celý článok…

itSMF Slovakia launches government IT services benchmarking

itSMF Slovakia in the coming days with the support of Peter Pellegrini, Digital Champion of Slovakia and Chairman of the National Council of the Slovak Republic, launches project evaluating central government (including government agencies) IT services operation management.

Celý článok…