Predsedníctvo itSMF Slovensko

Igor Dimitrovič  
 Predseda

Absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. V súčasnosti pracuje v Slovenskej sporiteľni, a. s. ako ITSM Specialist Expert na odbore  IT vývoja. Je držiteľom certifikácie COBIT 5 Foundation, ITIL v3 Foundation, Introduction to CMMI for Development v1.3, Certified Scrum Product Owner a DevOps Foundation v2. Jeho špecializáciou sú procesný manažment, optimalizácia procesov s dôrazom na redukciu komplexnosti a nastavenie governance.

Tatiana Hederová  
  Podpredseda 

Svoju profesionálnu kariéru začala v roku 1998, keď sa prvýkrát pripojila k skupine Orange. Zostala tam tri roky ako koordinátorka firemneho projektu Electronic Document Management System pre Orange Slovensko, kde zodpovedala za jeho implementáciu. Po úspešnom období s Orangeom jej ďalšie kroky viedli cez široké spektrum pozícií vo First Data Corporation a neskôr v Oracle Slovensko. V roku 2012 sa rozhodla odísť z funkcie regionálneho manažéra pre Operations a opäť sa pripojila k skupine Orange. Tentoraz ako Program Manažér pre Continuous Improvement v Orange Business Services, kde riadila program zlepšovania procesov a dodávok v Európskom regióne. V priebehu roka 2016 úspešne zaviedla koncepciu riadenia kvality v spolupráci so Severnou Amerikou a teraz je vedúcou regionálnych Program Manažérov v Europe. Aj keď sú jej pracovné povinnosti niekedy časovo náročné, Tatiana je podpredsedom itSMF Slovensko a už niekoľko ročným predsedom Organizačného výboru Výročnej konferencie ITSM v Bratislave.

Členovia

Ivo Kovačič    

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v odbore Mikroelektronika. Neskôr ukončil štúdium MBA na „The University of Warwick“. V súčasnosti pracuje na Slovensku pre spoločnosť Atos IT Services & Solutions na pozícii Head of Technology in Business and Platform Solutions. V minulosti pracoval v nadnárodných spoločnostiach SAP a IBM na Slovensku v v zahraničí. Profesionálne sa venuje poradenstvu v oblasti IT a podnikového manažmentu a riadeniu projektov najmä v oblasti IT. Je držiteľom certifikátu PRINCE2 Practitioner. V itSMF Slovensko pôsobí od založenia združenia a v minulosti pôsobil ako predseda Správnej rady itSMF Slovensko. 

Linda Lichnerová

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Neskôr ukončila štúdium PhD, v odbore Ekonomika a manažment podniku. V súčasnosti pôsobí ako konzultant a interný audítor špecializujúci sa v oblasti IT Service Management, ITIL® a informačnej bezpečnosti z pohľadu zvyšovania efektívnosti, optimalizácie procesov, neustáleho zlepšovania a súladu s normami.

Správna rada itSMF Slovensko

Tomáš Hettych  
  Predseda  

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Automatizované systémy riadenia. Aktuálne pôsobí v PricewaterhouseCoopers Slovakia ako Cybersecurity Senior Manager. Predtým pracoval ako Business Continuity, DPO and Head of IT a Security v slovenskej pobočke globálnej farmaceutickej skupiny Sanofi. Svoju profesionálnu kariéru začal ako Projektový manažér a neskôr IT riaditeľ v personálnej agentúre.
Jeho špecializáciou je riadenie IT služieb, informačná a fyzická bezpečnosť, ochrana osobných údajov, business continuity, fúzie, optimalizácia nákladov, riadenie zmien a IT nákup. Riadi lokálne aj medzinárodné IT a ITSM projekty, implementácie ERP a BI riešení.

Je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov, vrátane : ITIL v3 Expert, M_o_R Practitioner, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ISO/IEC 20000, 27001, 22301, Prince2 Practitioner a Cobit2019. Je zakladajúcim členom a bývalým Predsedom Predsedníctva slovenskej pobočky itSMF.

Členovia:

  Martin Lacko 

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Informačné technológie. Po štúdiu sa venoval primárne softvérovému inžinierstvu na všetkých vrstvách a architektonickému návrhu enterprise systémov. V IT firmách skupiny Erste Bank sa postupne venoval rozvoju a nastavovaniu tímov, metodike práce v oblasti IT. V rámci transformácie IT v Slovenskej sporiteľni podporoval nastavenie procesov Demand manažmentu, Manažmentu zmien, Requirement engineeringu a riadenie zdrojov v IT a ich rozhrania na okolité organizačné jednotky a dodávateľov. Riadi a podporuje nastavovanie bankových akčných plánov za oblasť IT. V súčasnosti pracuje na zmenách v oblasti Release manažmentu a Deployment manažmentu.

Je držiteľom certifikácie ITIL Foundation, CMMI for Development, CMMI for Services, Ashridge Business School Management effectiveness, Certified Scrum Product owner, Management 3.0, Requirment engineering proffesional.

 Veronika Horniaková

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave Fakulty hospodárskej informatiky (Ing.), následne pokračovala v štúdiu na vysokej škole Technikum Viedeň (MSc.). Svoju prax zahájila ako biznis analytička v najväčšej banke na Slovensku. Počas pôsobenia v bankovom sektore participovala aj pri tvorbe metodiky pre analytikov a ich vzdelávaní. V súčasnosti pôsobí ako konzultantka v oblasti riadenia rizík a rôznych prác v oblasti IT projektov (projektová príprava, riadenie projektov, projektový dohľad, biznis analýzy, testovanie).

V roku 2018 ukončila štúdium PhD. a svoje získané skúsenosti sa snaží odovzdávať aj študentom Ekonomickej univerzity, kde pôsobí na poste odbornej asistentky. Jej pedagogické zameranie je na oblasť projektového riadenia, riadenia IT služieb a enterprise architektúru. 

Martin Bróska

Martin Bróska  

Absolvent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v odbore strategický manažment. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti PosAm spol. s r. o. ako vedúci presales oddelenia. V minulosti pôsobil u súčasného zamestnávateľa ako produktový manažér pre prevádzkové služby a konzultant. V rámci svojej náplne zabezpečuje podporu predaja prevádzkových služieb pre obchod, zúčastňuje sa na dizajne aj tranzícii nových služieb pre zákazníkov v roli konzultanta alebo projektového manažéra.

Je držiteľov viacerých certifikátov ITIL®v3 Intermediate.

Pavol Holbík

Pavol je konzultant a lektor v spoločnosti Omnicom, kde sa venuje návrhu, implementácii a optimalizácii IT praktík ako ITIL, Cobit, Agile, DevOps, Lean Manažment a štandard ISO 20000. Pracoval s mnohých IT prostrediach od finančného sektoru cez tlekomunikačné spoločnosti, veľké nadnárodné korporácie ale aj výrobný sektor. 

Miroslav Petrek

Miroslav Petrek  

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v odbore Informatika – Telekomunikácie. Neskôr ukončil štúdium MBA na „The University of Warwick“. V súčasnosti pracuje na Slovensku pre spoločnosť IBM Slovensko na pozícii CEE Hybrid Cloud Services Manager. V minulosti pracoval v spoločnostiach Siemens a EuroTel. Profesionálne sa venuje dodávaniu projektov implementácie sofvérových a Cloudových riešení pre zákazníkov na Slovensku a v okolitých krajinách. V itSMF Slovensko pôsobí ako člen Správnej rady itSMF Slovensko.

Peter Borák 

Administratíva a organizácia združenia

Ingrid Smetanová

Ingrid Smetanová  

Absolventka I.stupňa vysokoškolského štúdia na FiF UK v Bratislave. Pre občianske združenie itSMF Slovensko vykonáva od roku 2008 organizačné, fakturačné a administratívne činnosti. Organizačne zabezpečuje prípravu workshopov a konferencií združenia, organizuje zasadnutia Predsedníctva a Správnej rady. Spravuje databázu členov, vedie a spracováva poštovú a ekonomickú agendu, vypracováva finančné správy pre orgány združenia.