Predsedníctvo itSMF Slovensko

Igor Dimitrovič  
Predseda

Absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. V súčasnosti pracuje v Slovenskej sporiteľni, a. s. ako ITSM Specialist Expert na odbore Zdieľané IT služby.

Je držiteľom certifikácie COBIT 5 Foundation, ITIL v3 Foundation, ITIL v4 Foundation, Introduction to CMMI for Development v1.3, Certified Scrum Product Owner a DevOps Foundation v2. Jeho špecializáciou sú procesný manažment, optimalizácia procesov s dôrazom na redukciu komplexnosti a nastavenie governance.

Iveta Petrovič 
Podpredseda 

Vyštudovala finančný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, doktora filozofie obhájila na rovnakej fakulte Univerzity Komenského v odbore informačných technológii. Skôr než svoju profesijnú kariéru spojila so spoločnosťou CFI, pôsobila v oblastiach dopravy, módy či štátnej správy. Súčasťou spoločnosti CFI je od jej založenia v roku 2008, kde prešla viacerými pracovnými pozíciami . Momentálne pôsobí ako regionálny riaditeľ pre krajiny EÚ. Zodpovedná za rozvoj a riadenie obchodnej a partnerskej siete spoločnosti.

Členovia

Pavol Holbík

Pavol je konzultant a lektor v spoločnosti Omnicom, kde sa venuje návrhu, implementácii a optimalizácii IT praktík ako ITIL, Cobit, Agile, DevOps, Lean Manažment a štandard ISO 20000. Pracoval v mnohých IT prostrediach od finančného sektoru cez telekomunikačné spoločnosti, veľké nadnárodné korporácie ale aj výrobný sektor. 

Martin Podhajský

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie. Už počas štúdia začal pracovať ako analytik pre oblasť riadenia metadát vo VÚB Banke, kde sa neskôr podieľal na jeho zasadení do širšieho konceptu riadenia znalostí.

V oblasti riadenia metadát a znalostí viedol prípravu stratégie rozvoja znalostného manažmentu a aktuálne participuje na rozvoji a správe enterprise informačného portálu, v rámci ktorého metodicky zastrešuje najmä reporting governance a manažment ontológií. Koordinuje taktiež interné odborné komunity.

Je certifikovaným znalostným manažérom s certifikátom od Knowledge Management Academy.

Mikuláš Zalai

Absolvent Fakulty Elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Informatika a Fakulty Hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore Hospodárska informatika a účtovníctvo. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Ernst & Young, s. r. o. ako riaditeľ na oddelení Business Consulting – Technology Risk. Má viac ako 19 ročné skúsenosti v poskytovaní služieb poradenstva a auditu. Zameriava sa na audit a riadenie informačnej bezpečnosti a informačných technológií, IT governance a riadenie súladu, projektové riadenie a riadenie kvality, riadenie rizík a kontrolných mechanizmov ako aj na riadenie výkonnosti IT a biznis procesov.

Je certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti a držiteľom certifikátov CISA, CGEIT, CRISC, CDPSE, C/CISO, PRINCE2 a ITIL. Viedol množstvo projektov pre klientov z rôznych odvetví v súkromnom a verejnom sektore.

Správna rada itSMF Slovensko

Ivo Kovačič
Predseda  

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v odbore Mikroelektronika. Neskôr ukončil štúdium MBA na „The University of Warwick“. V súčasnosti pracuje na Slovensku pre spoločnosť Atos IT Services & Solutions na pozícii Head of Technology in Business and Platform Solutions. V minulosti pracoval v nadnárodných spoločnostiach SAP a IBM na Slovensku v v zahraničí. Profesionálne sa venuje poradenstvu v oblasti IT a podnikového manažmentu a riadeniu projektov najmä v oblasti IT. Je držiteľom certifikátu PRINCE2 Practitioner. V itSMF Slovensko pôsobí od založenia združenia a v minulosti pôsobil ako predseda Správnej rady itSMF Slovensko. 

Členovia:

 Veronika Horniaková

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave Fakulty hospodárskej informatiky (Ing.), následne pokračovala v štúdiu na vysokej škole Technikum Viedeň (MSc.). Svoju prax zahájila ako biznis analytička v najväčšej banke na Slovensku. Počas pôsobenia v bankovom sektore participovala aj pri tvorbe metodiky pre analytikov a ich vzdelávaní. V súčasnosti pôsobí ako konzultantka v oblasti riadenia rizík a rôznych prác v oblasti IT projektov (projektová príprava, riadenie projektov, projektový dohľad, biznis analýzy, testovanie).

V roku 2018 ukončila štúdium PhD. a svoje získané skúsenosti sa snaží odovzdávať aj študentom Ekonomickej univerzity, kde pôsobí na poste odbornej asistentky. Jej pedagogické zameranie je na oblasť projektového riadenia, riadenia IT služieb a enterprise architektúru. 

  Martin Lacko 

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Informačné technológie. Po štúdiu sa venoval primárne softvérovému inžinierstvu na všetkých vrstvách a architektonickému návrhu enterprise systémov. V IT firmách skupiny Erste Bank sa postupne venoval rozvoju a nastavovaniu tímov, metodike práce v oblasti IT. V rámci transformácie IT v Slovenskej sporiteľni podporoval nastavenie procesov Demand manažmentu, Manažmentu zmien, Requirement engineeringu a riadenie zdrojov v IT a ich rozhrania na okolité organizačné jednotky a dodávateľov. Riadi a podporuje nastavovanie bankových akčných plánov za oblasť IT. V súčasnosti pracuje na zmenách v oblasti Release manažmentu a Deployment manažmentu.

Je držiteľom certifikácie ITIL Foundation, CMMI for Development, CMMI for Services, Ashridge Business School Management effectiveness, Certified Scrum Product owner, Management 3.0, Requirment engineering proffesional, Professional Agile Leadership I.

Peter Jasenovec 

Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil predovšetkým v bankovom a finančnom IT sektore, kde sa podieľal na rôznych komplexných projektoch v rôznych pozíciách. Peter má bohaté skúsenosti v podnikovej architektúre, ako aj v softvérovej a procesnej architektúre. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ IT Governance v spoločnosti ESET, kde dohliada na implementáciu ITIL a iných priemyselných štandardov a praktík. Peter je tiež certifikovaný v ITIL 4 Foundation.

Miroslav Jabcon

Vyštudoval Elektrotechnickú  fakultu STU v Bratislave a neskôr získal  The Professional Diploma in Management  na The Open University Business School. Má viac ako 25 ročné bohaté skúsenosti  v rôznych oblastiach IT v národných a nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí.  Prešiel cez média,  mobilných a fixných operátorov až po energetiku.   V súčasnosti pracuje v Západoslovenskej distribučnej a.s. na pozícií Head of IT process and idea management. Venuje sa novým myšlienkam a inováciám v IT, ďalej automatizácii a digitalizácii firemných procesov,  zefektívňovaniu IT procesov a IT Governance.  Je tiež držiteľom viacerých certifikátov z oblasti manažmentu, procesného riadenia, ITIL a riadenia projektov.  

Miroslav Petrek

Miroslav Petrek  

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v odbore Informatika – Telekomunikácie. Neskôr ukončil štúdium MBA na „The University of Warwick“. V súčasnosti pracuje na Slovensku pre spoločnosť IBM Slovensko na pozícii CEE Hybrid Cloud Services Manager. V minulosti pracoval v spoločnostiach Siemens a EuroTel. Profesionálne sa venuje dodávaniu projektov implementácie sofvérových a Cloudových riešení pre zákazníkov na Slovensku a v okolitých krajinách. V itSMF Slovensko pôsobí ako člen Správnej rady itSMF Slovensko.

René Smoliga

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Informatika. V skupine Východoslovenská energetika Holding sa venuje nastavovaniu a zosúladeniu mnohých ITIL praktík (medzi tie významnejšie patria Service Configuration Management, IT Asset Management, Change Enablement, Incident Management, Problem Management, Monitoring and Event Management, Service Level Management, Service Request Management, Service Continuity Management a ďalšie) a rôznym oblastiam bezpečnosti (v poslednej dobe najmä požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti). Má dlhoročné skúsenosti s administráciou rôznych technológií (napr. na monitorovanie infraštruktúry, vulnerability management, ochranu pred únikom citlivých informácií, SIEM, ITSM nástroje,…). V minulosti sa venoval aj ochrane osobných informácií a správe operačných systémov. Je držiteľom certifikátu ITIL 4 Managing Professional.


Administratíva a organizácia združenia

Lucia Široká  

Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí druhý rok v spoločnosti Softec, spol. s r. o., kde sa dostala po jedenástich rokoch v spoločnosti Oracle Slovensko, spol s r. o. Drží sa na pozíciách zameraných na Operations a Finančný kontroling. Do tímu itSMF Slovensko sa pridala v roku 2021 ako Back office a Administratívna podpora.