Dobrá prezentácia ako príbeh

Dobrá prezentácia ako príbeh

Klubový večer venovaný odpovediam na otázky:

Čo chcem dosiahnuť prezentáciou? Zmenu? Vysvetliť nový pohľad?

Voľba pohľadu na tému.

Budovanie príbehu.

Grafická kvalita prezentácie

Jeden slajd – jedna subtéma

Stručnosť slajdu

Texty a obrázky, signál/šum.

Vecný obsah prezentácie

Všeobecné informácie vs konkrétne príklady (vztiahnuté na vedomosti publika), použitie čísel/grafov.

Súvis s témou prezentácie

Vystavanie príbehu, miera „aha momentu“

Kvalita prezentátora

Technické prerozprávanie témy – tréma, súvislosť prejavu, vatové slová

Emočná kvalita prerozprávania témy – intonácia, artikulácia.