itSMF Slovensko s partnermi prednášali na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V rámci itSMF Slovensko sa venujeme spolupráci s akademickou obcou a zároveň sa snažíme povzbudzovať novú generáciu IT a biznis profesionálov v oblasti riadenia služieb. V nadväznosti na našu predchádzajúcu návštevu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, sme koncom novembra pokračovali ďalšou návštevou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V spolupráci s naším partnerom v Košiciach, spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., sme pre študentov 3. ročníka odboru Informatika pripravili a odprezentovali odbornú prednášku na tému Riadenie IT služieb pre vývojárov.

Prednášku viedol René Smoliga, absolvent UPJŠ a skúsený odborník s 15 ročnou praxou v riadení IT služieb. Študenti sa na v rámci prednášky mohli oboznámiť s:

 • jedným z najčastejšie využívaných rámcov pre riadenie IT služieb,
 • definíciou pojmu služba a vzťahu medzi poskytovateľom a zákazníkom,
 • kritériami na hodnotenie kvality služby,
 • definíciou pojmu hodnota a jej určovaním,
 • účelom katalógu služieb a stanovením kvalitatívnych parametrov služieb,
 • povinnosťami vlastníka služby,
 • prínosom Service desku,
 • rôznymi typmi zmien v IT prostredí, spôsobmi ich nasadenia a sprístupnenia nových vlastností softvéru užívateľom,
 • kritériami kvality softvéru a rôznymi typmi jeho údržby,
 • typmi aktivít, ktoré je potrebné vykonávať v rámci vývoja a údržby softvéru,
 • účelom konfiguračnej databázy a jej príkladom,
 • princípmi, ktorými sa môžu študenti riadiť nielen pri vývoji softvéru, ale aj vo všetkých oblastiach života.

Za pozvanie ďakujeme pánovi profesorovi Gabrielovi SemanišinoviPrírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a študentom 3. ročníka v odbore Informatika.