Valné zhromaždenie itSMF Slovensko 2021

Riadne Valné zhromaždenie itSMF Slovensko sa uskutoční dňa 8.6.2021 online formou.

Valné zhromaždenie sa uskutoční v zmysle stanov itSMF Slovensko s nasledujúcim programom:

 • Prezentácia (registrácia) účastníkov (16:30 – 16:45)
 • Otvorenie Valného zhromaždenia
  • správa o účasti a uznášaniaschopnosti
 • Voľba pracovných komisií
  • volebná komisia
  • overovatelia zápisnice
 • Správa o činnosti itSMF Slovensko od posledného VZ
  • správa Predsedníctva itSMF Slovensko
  • správa o hospodárení itSMF Slovensko
  • správa Správnej rady itSMF Slovensko
  • diskusia ku predneseným správam
 • Prerokovanie návrhov kandidátov
  • do Predsedníctva itSMF Slovensko
  • do Správnej rady itSMF Slovensko
 • Voľba orgánov itSMF Slovensko
  • voľba Predsedníctva itSMF Slovensko
  • voľba Správnej rady itSMF Slovensko
 • Diskusia, schválenie uznesení, ukončenie a záver

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia itSMF Slovensko evidovaní ku dňu konania Valného zhromaždenia ako individuálni (fyzické osoby), firemní (právnické osoby) a sponzori.
Pri členstve právnickej osoby sa evidujú zástupcovia člena združenia, t.j. fyzické osoby, ktoré vystupujú v rámci združenia v mene tohto člena. Títo evidovaní zástupcovia budú pozvaní na Valné zhromaždenie.

Pozvánka na Valné zhromaždenie bude členom združenia zaslaná spolu s inštrukciami e-mailom.