Valné zhromaždenie itSMF Slovensko 2022

Mimoriadne Valné zhromaždenie itSMF Slovensko sa uskutoční dňa 23.3.2022 online formou.

Valné zhromaždenie sa uskutoční v zmysle stanov itSMF Slovensko s nasledujúcim programom:

 • Prezentácia (registrácia) účastníkov
 • Otvorenie Valného zhromaždenia
  • správa o účasti a uznášaniaschopnosti
 • Voľba pracovných komisií
  • volebná komisia
  • overovatelia zápisnice
 • Návrh na zmenu sídla itSMF Slovensko
  • odôvodnenie návrhu
  • prerokovanie návrhu 
  • hlasovanie o návrhu
 • Diskusia, schválenie uznesení, ukončenie a záver

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia itSMF Slovensko evidovaní ku dňu konania Valného zhromaždenia ako individuálni (fyzické osoby), firemní (právnické osoby) a sponzori.
Pri členstve právnickej osoby sa evidujú zástupcovia člena združenia, t.j. fyzické osoby, ktoré vystupujú v rámci združenia v mene tohto člena. Títo evidovaní zástupcovia budú pozvaní na Valné zhromaždenie.

Pozvánka na Valné zhromaždenie bude členom združenia zaslaná spolu s inštrukciami e-mailom.